Home / O nas

O nas

Wycho­dząc naprze­ciw ocze­ki­wa­niom naszych klien­tów stwo­rzy­li­śmy miej­sce, w któ­rym na bie­żą­co będzie­my dzie­lić się naszą wie­dzą z zakre­su oświe­tle­nia (nowo­ści, awan­gar­do­wych pomy­słów oraz tego, któ­rą lam­pę wybrać do domu). Nowo­cze­sne for­my, pro­jek­ty od cenio­nych arty­stów i rze­mieśl­ni­ków, to coś, czym chce­my dzie­lić się oraz zara­żać kolej­nych pasjo­na­tów pięk­ne­go oświe­tle­nia.

Świa­tło i jego eks­po­no­wa­nie to nie tyl­ko żarów­ka, klosz czy włącz­nik. Świa­tło to spo­sób na odda­nie cha­rak­te­ru pomiesz­cze­nia, jak i natu­ry jego wła­ści­cie­la. Chęt­nie dora­dza­my i opo­wia­da­my o tym, co będzie naj­lep­szym roz­wią­za­niem dla naszych indy­wi­du­al­nych klien­tów. Ceni­my sobie wyso­ką jakość lamp oraz wszel­kich innych akce­so­riów.

Zapra­sza­my do śle­dze­nia nasze­go blo­ga, na któ­rym dowie­dzą się Pań­stwo o naj­cie­kaw­szych pro­duk­tach oraz o nowo­ściach, a tak­że pozna­ją taj­ni­ki oświe­tla­nia pomiesz­czeń czy wszel­kich innych cie­ka­wo­stek, któ­re są z tym tema­tem zwią­za­ne!

Zapra­sza­my

Zespół Magia Świa­teł

LOGO