Ciekawe zdjęcia

Zainspiruj się
Szynoprzewody — co to takiego?

Doświe­tle­nie dużych pomiesz­czeń od zawsze sta­no­wi­ło wyzwa­nie. Naj­bar­dziej funk­cjo­nal­ną opcją był dotych­czas zespół spój­nych wizu­al­nie insta­la­cji oświe­tle­nio­wych,…

0 Com­ment / May 24, 2019

 
Porady
Jak osiągnąć klasykę we wnętrzu — poznaj kryształowe oświetlenie

Lam­py z krysz­ta­ło­wy­mi ele­men­ta­mi pod­bi­ja­ją ser­ca wszyst­kich ludzi! Są nie­zwy­kle dostoj­ne, ele­ganc­kie, a jed­no­cze­śnie w całym swo­im szy­ku cechu­ją się cza­ru­ją­cą…

0 Com­ment / Apr 25, 2019

Nowości
Argon — nowoczesne projekty, przystępne ceny

Wio­sna to pora roku, pod­czas któ­rej przy­ro­da budzi się do życia, oto­cze­nie zie­le­ni się i zale­wa kwia­ta­mi, a rynek oświe­tle­nio­wy wypeł­nia po brze­gi nowo­ścia­mi.…

0 Com­ment / May 18, 2019

Subtelność formy — nowoczesne lampy ścienne

Bar­dzo czę­sto lam­py mon­to­wa­ne do ścian mają cha­rak­ter dodat­ko­we­go źró­dła świa­tła. W więk­szo­ści przy­pad­ków Użyt­kow­ni­kom zale­ży na jako­ści ich pra­cy,…

0 Com­ment / May 11, 2019


Ogród

Idzie wiosna — zadbaj o oświetlenie ogrodowe

Idzie wio­sna — zadbaj o oświe­tle­nie ogro­do­we Każ­dy zapa­lo­ny ogrod­nik z nie­cier­pli­wo­ścią wypa­tru­je…

1 Com­ment / Mar 07, 2019

5 pomysłów na oświetlenie ogrodu

Relaks we wła­snym ogro­dzie po cięż­kim dniu pra­cy – wie­lu o tym marzy. Wystar­czy tyl­ko wszyst­ko odpo­wied­nio…

0 Com­ment / Apr 22, 2018

Dekoracje świetlne w ogrodzie

Ogród. Ci z Pań­stwa, któ­rzy mają wła­sny dom i to w dodat­ku w jakimś miłym miej­scu – dosko­na­le…

0 Com­ment / Apr 12, 2018