Ciekawe zdjęcia

Zainspiruj się
Lampy na stoliki nocne

Gdy na zewnątrz robi się już ciem­no, dobrze w takich momen­tach jest mieć cho­ciaż nie­wiel­kie źró­dło świa­tła, któ­re będzie nam towa­rzy­szy­ło w mro­ku. Nie potrze­bu­je­my…

0 Com­ment / Jul 23, 2018

 
Porady
Lampy na stoliki nocne

Gdy na zewnątrz robi się już ciem­no, dobrze w takich momen­tach jest mieć cho­ciaż nie­wiel­kie źró­dło świa­tła, któ­re będzie nam towa­rzy­szy­ło w mro­ku. Nie potrze­bu­je­my…

0 Com­ment / Jul 23, 2018

Nowości
Lampy 2017 trendy

Nowy rok naj­czę­ściej przy­no­si ze sobą wie­le zmian, jed­nak zale­d­wie część spo­śród nich prze­bie­ga w spo­sób nagły i gwał­tow­ny. Jeśli cho­dzi o tren­dy wnę­trzar­skie,…

1 Com­ment / Jan 11, 2017

Lampy nowoczesne Britop

Nowo­cze­sne oświe­tle­nie zde­cy­do­wa­nie nie musi być zim­ne i nie­przy­ja­zne, two­rząc w pomiesz­cze­niu atmos­fe­rę sali ope­ra­cyj­nej, któ­ra chy­ba niko­mu nie koja­rzy się…

1 Com­ment / Aug 31, 2016


Ogród

5 pomysłów na oświetlenie ogrodu

Relaks we wła­snym ogro­dzie po cięż­kim dniu pra­cy – wie­lu o tym marzy. Wystar­czy tyl­ko wszyst­ko odpo­wied­nio…

0 Com­ment / Apr 22, 2018

Dekoracje świetlne w ogrodzie

Ogród. Ci z Pań­stwa, któ­rzy mają wła­sny dom i to w dodat­ku w jakimś miłym miej­scu – dosko­na­le…

0 Com­ment / Apr 12, 2018

Wiosna i romantyczne wieczory na werandzie

Bywa, że cze­ka­my na nią cały­mi mie­sią­ca­mi, jed­nak może­my być pew­ni tego, że prę­dzej czy póź­niej…

0 Com­ment / Mar 25, 2016