Ciekawe zdjęcia
 • 2019
 • 2019
 • 2019
 • 2019
 • 2019
 • 2019
 • 2019
 • 2019
 • 2019
 • 2019
 • 2019
 • 2019
 • 2019
 • 2019
 • 2019

Zainspiruj się
2019
Lampy wiszące marki Nordlux

Lam­py wiszą­ce są jed­nym z naj­chęt­niej wybie­ra­nych rodza­jów oświe­tle­nia do domu. Są one bar­dzo funk­cjo­nal­nym ele­men­tem, ponie­waż dzię­ki nim świa­tło docie­ra…

Sep 13, 2019

 
Porady
2019
Oczka stropowe — gdzie sprawdzą się najlepiej?

Opra­wy stro­po­we cie­szą się ogrom­ną popu­lar­no­ścią dzię­ki swo­jej dużej funk­cjo­nal­no­ści. Mogą sta­no­wić dosko­na­łe zasto­so­wa­nie jako oświe­tle­nie deko­ra­cyj­ne,…

Jun 20, 2019

Nowości
2019
Argon — nowoczesne projekty, przystępne ceny

Wio­sna to pora roku, pod­czas któ­rej przy­ro­da budzi się do życia, oto­cze­nie zie­le­ni się i zale­wa kwia­ta­mi, a rynek oświe­tle­nio­wy wypeł­nia po brze­gi nowo­ścia­mi.…

May 18, 2019

2019
Subtelność formy — nowoczesne lampy ścienne

Bar­dzo czę­sto lam­py mon­to­wa­ne do ścian mają cha­rak­ter dodat­ko­we­go źró­dła świa­tła. W więk­szo­ści przy­pad­ków Użyt­kow­ni­kom zale­ży na jako­ści ich pra­cy,…

May 11, 2019


Ogród
2019

Dekoracyjne oświetlenie zewnętrzne

Wie­czo­ry spę­dzo­ne na tara­sie czy w ogro­dzie są na wagę zło­ta. Nic nie tak relak­su­je jak her­ba­ta…

Aug 01, 2019

2019

Idzie wiosna — zadbaj o oświetlenie ogrodowe

Idzie wio­sna — zadbaj o oświe­tle­nie ogro­do­weKaż­dy zapa­lo­ny ogrod­nik z nie­cier­pli­wo­ścią wypa­tru­je…

Mar 07, 2019

5 pomysłów na oświetlenie ogrodu

Relaks we wła­snym ogro­dzie po cięż­kim dniu pra­cy – wie­lu o tym marzy. Wystar­czy tyl­ko wszyst­ko odpo­wied­nio…

Apr 22, 2018