Ciekawe zdjęcia

Zainspiruj się
Kinkiety do zadań specjalnych — jak ich używać?

Opra­wy ścien­ne w zależ­no­ści od funk­cji pomiesz­cze­nia mogą peł­nić wie­le ról. Pro­du­cen­ci oświe­tle­nia pro­jek­tu­ją kin­kie­ty, któ­re są przy­sto­so­wa­ne do oświe­tla­nia…

0 Com­ment / Apr 20, 2019

 
Porady
Jak udekorować wnętrze za pomocą lamp

Pro­ces deko­ro­wa­nia nasze­go domu lub miesz­ka­nia wła­ści­wie nigdy się nie koń­czy. Nie­za­leż­nie od tego, ile cza­su, pra­cy i pie­nię­dzy wło­ży­my w dobór odpo­wied­nich…

0 Com­ment / Mar 14, 2019

Nowości
Nowoczesne lampy wiszące marki AQForm

Fir­ma AQForm to jeden z wio­dą­cych pro­du­cen­tów oświe­tle­nia tech­nicz­ne­go na pol­skim ryn­ku. Lam­py AQForm cha­rak­te­ry­zu­je nowo­cze­sna, suro­wa sty­li­sty­ka oraz naj­wyż­sza…

0 Com­ment / Mar 13, 2019

Nowoczesne oświetlenie marki UMMO

Mar­ka UMMO to „mło­dy” pro­du­cent oświe­tle­nia, któ­ry nie­daw­no poja­wił się na liście naszych ulu­bień­ców. Nowo­cze­sne pro­jek­ty kolek­cji tej fir­my zachwy­ci­ły…

0 Com­ment / Mar 06, 2019


Ogród

Idzie wiosna — zadbaj o oświetlenie ogrodowe

Idzie wio­sna — zadbaj o oświe­tle­nie ogro­do­we Każ­dy zapa­lo­ny ogrod­nik z nie­cier­pli­wo­ścią wypa­tru­je…

1 Com­ment / Mar 07, 2019

5 pomysłów na oświetlenie ogrodu

Relaks we wła­snym ogro­dzie po cięż­kim dniu pra­cy – wie­lu o tym marzy. Wystar­czy tyl­ko wszyst­ko odpo­wied­nio…

0 Com­ment / Apr 22, 2018

Dekoracje świetlne w ogrodzie

Ogród. Ci z Pań­stwa, któ­rzy mają wła­sny dom i to w dodat­ku w jakimś miłym miej­scu – dosko­na­le…

0 Com­ment / Apr 12, 2018