Ciekawe zdjęcia

Zainspiruj się
Oprawy schodowe – przegląd

Pię­tro­wy dom od dzie­ciń­stwa był Two­im marze­niem? W koń­cu możesz je speł­nić, pro­jek­tu­jąc wyma­rzo­ne wnę­trze? Nie zapo­mnij o tym, by było ono jedy­nie zaaran­żo­wa­nie…

0 Com­ment / Jul 18, 2019

 
Porady
Oczka stropowe — gdzie sprawdzą się najlepiej?

Opra­wy stro­po­we cie­szą się ogrom­ną popu­lar­no­ścią dzię­ki swo­jej dużej funk­cjo­nal­no­ści. Mogą sta­no­wić dosko­na­łe zasto­so­wa­nie jako oświe­tle­nie deko­ra­cyj­ne,…

0 Com­ment / Jun 20, 2019

Nowości
Argon — nowoczesne projekty, przystępne ceny

Wio­sna to pora roku, pod­czas któ­rej przy­ro­da budzi się do życia, oto­cze­nie zie­le­ni się i zale­wa kwia­ta­mi, a rynek oświe­tle­nio­wy wypeł­nia po brze­gi nowo­ścia­mi.…

0 Com­ment / May 18, 2019

Subtelność formy — nowoczesne lampy ścienne

Bar­dzo czę­sto lam­py mon­to­wa­ne do ścian mają cha­rak­ter dodat­ko­we­go źró­dła świa­tła. W więk­szo­ści przy­pad­ków Użyt­kow­ni­kom zale­ży na jako­ści ich pra­cy,…

0 Com­ment / May 11, 2019


Ogród

Idzie wiosna — zadbaj o oświetlenie ogrodowe

Idzie wio­sna — zadbaj o oświe­tle­nie ogro­do­we Każ­dy zapa­lo­ny ogrod­nik z nie­cier­pli­wo­ścią wypa­tru­je…

1 Com­ment / Mar 07, 2019

5 pomysłów na oświetlenie ogrodu

Relaks we wła­snym ogro­dzie po cięż­kim dniu pra­cy – wie­lu o tym marzy. Wystar­czy tyl­ko wszyst­ko odpo­wied­nio…

0 Com­ment / Apr 22, 2018

Dekoracje świetlne w ogrodzie

Ogród. Ci z Pań­stwa, któ­rzy mają wła­sny dom i to w dodat­ku w jakimś miłym miej­scu – dosko­na­le…

0 Com­ment / Apr 12, 2018